Em tham gia và mang theo cái M1 II để sẹc vít nào.