Bạn cần photoshop để thực hiện lồng các ảnh khác vào.
Google "multiplicity photo" để xem/đọc cách làm.