Khả năng không được là cao nha bác. Em nhớ không nhầm thì cái TC-17 đời III này cho lens Nano dòng 1 khẩu super tele của Nikon như 200/ 300/ 200-400/ 400/ 600, nó gắn lên ống có khẩu f/4 là tối đa.