cảm ơn anhnhé, mấy tầm đen tráng này nhìn nhẹ nhàng lắm nà