Anh Duy My chụp đẹp nổi tiếng, mà sao em thấy mấy bức này không đẹp lắm, bị ám và tối.