hix sony 5N, mới coi 11tr3 định mua mà lên giá 12tr rồi