em chơi cả 2 em, công bằng, chơi cả ni ca em đều sướng.