tất cả đều đẹp.nhưng cái tủ có vẻ hơi vướng thì phải