Bằng cấp hoặc học vấn chỉ là phạm vi hẹp, thiết thực nhất vẫn là kết quả công việc mà thôi, ngẫm như Việt Nam thì môi trường lại là quyết định ...