Bác vào camera roll chọn hàng loạt như trên Windows rồi nhấn thùng rác dễ mà mau ạ