Em dự tính đợi thong thả chút củng join Pro. Lu bu công việc chưa kịp làm nó đã ra. Chắc join quá.