Em dân Georgia, năm nào cũng chạy xuống khu Saint Pete vài lần, mà kiếm ko ra tay máy nào ở Florida, toàn lang thang mình ên. Bác nào ở Florida ới một tiếng để em giao lưu với?