Ọp, thứ 7 này, các bác vui lòng chọn những ảnh ưng ý nhất, rửa lớn lớn chút, 13x18 hoặc 15x21, trước là để họp giao ban, bình ảnh rút kinh nghiệm, sau là để tặng bé Vy luôn.
Rút kinh nghiệm mau các...