Iem xin một chân làm Trưởng Ban Giám sát, sẽ theo sát tất cả các hoạt động trước, trong, cũng như sau giải.
PS. Nhắn bác Trưởng Ban, tour du lịch châu Âu em đã book xong cho bác, sáng thứ 7, ngày...