Đánh dấu. List hàng đa dạng quá. Sắp tới đi Đà Lạt ghé mướn cây tele.