Có phải do con 35 f/1.4 lấy nét k nhanh bằng con 35/f2 không bác apham?