Em công nhân, thôi tíc vào cán bộ nhà nước cho nó gần vậy