Hic, công nhận ảnh con GR xả hàng làm xao xuyến thế :x Nét kinh khủng nhẩy :D