ủng hộ... ủng hộ...!

ngành phụ kiện là ngành hái ra tiền... mà ít ng để ý tới
chỉ cần chất lượng 7/10, còn giá 6 phần so với chánh hãng, chắc chắn bán đc