Bác có làm những cái như thế này thì tốt quá.
http://dynamicperception.com/catalog/stage-zero...