Đồng ý kiến với Apham, em khuyên 2 bác nên giữ lại. Để tên mình ở chữ ký cũng được vậy.