Nhờ các bác admin giúp đổi hộ cái nick của mình với, vì khi đăng ký dùng tên của mình là Hồ Thiện Tâm mãi không được, nên mới lấy đại tên của bà xã (phuong loan) vậy các bác đổi lại cho mình theo tên...