Chả hiểu bác chủ có thu nhận để tử không để em về vác máy đi theo nhể, không cần lương luôn, chỉ cần bác chủ chỉ bảo cho thôi ạ