Nhờ các anh trong ban quản trị đổi nick TUAN-DAT thành TUANDAT bỏ cái khoảng cách ở giữa dùm em . Xin cảm ơn ban quản trị .