mấy tấm ngoài trời bác chụp ở đâu mà cảnh đẹp thế.