Theo hướng dẫn em đã gửi mail cho BQT (tqh2906@yahoo.com) để đổi username mà không biết có topic này.
Em xin được đổi username từ "anhq1" thành "Hoang Ks" để thống nhất với một số forum khác của em...