Nhìn chất nhưng hợp với cảnh, chứ con người thì tự nhiên vẫn thích hơn