Cây nhà lá vườn, chúc anh bạn tiếp tục có những bước tiến tiếp

Viện Môi trường Nông nghiệp
D300 85 f1.8