Chụp môi trường phản xạ ánh sáng nhiều thì +Ev, môi trường ánh sáng phản xạ ít(than, thép, hốc tối) thì -Ev.