Lâu quá không vào Forum nhận xét. Thấy Mục đánh giá về dịch vụ của "Minh Trí Camera" nên xin có ý kiến.

Đã có cơ hội biết anh Trung khoảng gần 2 năm trước và mua của anh khoảng 6-7 len cùng một số...