ngày đầu tiên sách máy ra bấm... fail rất nhiều nhưng cũng đc vài tấm tạm đc...
1/
http://i213.photobucket.com/albums/cc249/darksky911/Pics%2011142010/IMG_1023.jpg?t=1289714065
2/...