Mình ở Osaka 3 tháng, nay đã chuyển lên Nago rồi.
Thu xếp được thời gian sẽ chủ động liên hệ với anh em dưới Osaka nhé!
Thân ái