Chủ Top lập từ năm 2011 không biết giờ có còn ở Osaka nữa không nhỉ.. ?

Đg ở Osaka mà không có ai đi chụp cùng.. :(