Em cũng không biết ai ở JP mà mê nhiếp ảnh cả, suốt ngày đi làm, không có thời gian như các bác bên Âu và bắc Mỹ, hihi