Góp vui cùng các bác: Nex 5 + 50 1.4 Ai
http://farm9.staticflickr.com/8422/7794178806_455f104d4c_z.jpg