Bác mua 18-35 o đâu vậy xt hay ch, sao ko đem cân lại