Em góp ý, bác đánh flash bound đi, chứ đánh thẳng vào mẫu thì sẽ bị bệt lắm :)