Ảnh bác chụp đẹp, và xử lý ánh sáng, nổi khối tốt quá!