Em cũng đag chờ 1 em for Nikon để mua.... Nhìn thích quá!!!