Huế nhiều địa điểm mà bạn, bạn đi dọc đường Hùng Vương cũng có vài shop đó bạn ak