nhìn thì dùng dây cáp sạc, tự đọng máy báo lưu thôi ah.