em là mem mới đang học hỏi kinh nghiệm vẫn chưa có máy dslr