Bon chen vài tấm chụp từ chuyến đi Nha Trang-Đà Lạt vừa rồi.Các bác nhận xét nếu được em đưa lên tiếp ạ .

Cây này em hok bit cây gì thấy đẹp chụp đại...