Bác buôn là buôn 1 chuyện khác còn dùng nó lại khác mà? Chả nhẽ cứ hàng buôn bác lôi ra dùng free chăng ? Tôi thích Nikon từ bé, tới giờ vẫn Nikon và chắc chắn ko bao giờ thay đổi.