Góp tấm!

Bó đũa Đoàn kết! :devil:
https://farm5.staticflickr.com/4480/36759536994_34ac3e533a_b.jpg
D71_1868 by Timo, on Flickr