Mình rất thix tấm số 2 đó! lộ 1 chút phần ngực đẹp hơn