Các Bác tay nghề đẹp quá. Đời thường nhưng không thường.