Hình như cái tấm thứ 5 là bác tạo cảnh mà, vì mình thấy hoa nằm phía trước cái ly