Mình xin đăng ký: Nguyễn Quang Anh - 0908245648 - workshop 29-12. Đã đóng tiền ở Phú Quang 25/12.