Đang muốn lên em nó. Ráng body trước, kiếm lens fix 35/f18 xài đỡ chắc cũng ổn cho nhu cầu nhỉ